Kvalitet & miljö

För Spring Systems är nöjda kunder alltid ledstjärnan.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster ska skapa ett mervärde som bidrar till att kunderna alltid väljer Spring Systems som leverantör. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid, hög service och effektivitet.

spring_9944Verksamhetspolicy
Spring Systems i Torsås AB startade sin verksamhet 1964 och är ett av Skandinaviens ledande företag inom utveckling och tillverkning av fjädrar, tråddetaljer och clips.

Vår största miljöpåverkan sker i form av utsläpp till luft samt buller. Vår styrka är vår tekniska kunskap som genomsyrar hela företaget. Vi är leverantören som erbjuder kunden rätt teknik, till rätt pris, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vårt arbetssätt kallar vi den blå tråden, vilket innebär att alla på företaget arbetar med ständiga förbättringar för att minska våra slöserier. Våra övergripande mål finns i varje process och följs upp samt redovisas regelbundet. Allt vi gör vilar på våra grundvärderingar och påverkas av våra kunders behov och nöjdhet. Utifrån detta förbättrar, målsätter och leder vi företaget.

För att uppnå detta skall vi:
– Vara ett naturligt val för våra nuvarande och framtida kunder.
– Vara en attraktiv arbetsgivare för våra nuvarande och kommande medarbetare.
– Informera, utbilda och motivera våra medarbetare att växa med oss.
– Säkerställa att vårt verksamhetssystem är väl fungerande och anpassat efter våra förutsättningar.
– Efterleva samt ställa krav att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter, följer lagar och avtal gällande inre och yttre miljö, diskriminering och barnarbete m.fl.
– Identifiera och säkerställa att lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet följs.
– Aktivt arbeta för att minimera vår miljöbelastning samt förebygga förorening.
– Vara en bidragande del av det lokala samhällets utveckling.